enter
close

Onderzoek naar verminderen falen duurzaam vastgoed

Hoe kan falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd worden?
Voor mijn opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate heb ik vanuit het perspectief van de opdrachtgever onderzoek gedaan naar hoe falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd kan worden.

Het onderzoek betreft een meervoudige casestudie, waarbij vier cases van een vastgoedontwikkeling met een duidelijke duurzaamheidsambitie zijn geselecteerd (Stadskantoor Rotterdam, Provinciehuis Utrecht, Park 20|20 te Hoofddorp en Hoofdkantoor AT Osborne te Baarn). Op basis van de bestudering van relevante literatuur op het terrein van de drie kernbegrippen ‘ontwikkelen vastgoed’, ‘duurzaamheid’ en ‘falen’ is een conceptueel model ontwikkeld. Dit conceptueel model inventariseert de factoren die bepalend zijn voor het ontwikkelen van duurzaam vastgoed. Aan de hand van de geïdentificeerde factoren zijn de vier praktijkcases onderzocht. Door de manier van het ontwikkelen van duurzaam vastgoed van de cases met elkaar te vergelijken kunnen aanbevelingen worden gedaan die vermindering van het falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed bewerkstelligen. De vereiste data is middels literatuurstudie, deskresearch en interviews verzameld.

Uiteindelijk geven de uitkomsten van het empirisch onderzoek een indicatie van hoe het falen in het ontwikkelen van duurzaam vastgoed verminderd kan worden, namelijk:

Door vooraf een duidelijke en toetsbare duurzaamheidsambitie te formuleren. De duurzaamheidsambitie dient gebaseerd te zijn op een heldere brede methodiek om duurzaamheid te beoordelen en voldoende uitdaging te geven. De ambitie heeft een bepaalde mate van abstractie en is geformuleerd in samenwerking met de opdrachtgever, de gebruiker en adviseurs. Tevens dient vooraf getoetst te worden of de ambities haalbaar zijn.

Door in het ontwikkelteam een ‘innovation champion’ en een duurzaamheidsspecialist toe te voegen. Nieuwe competenties zijn noodzakelijk om de duurzaamheidsambities te realiseren. Een duidelijke rol en verantwoordelijkheid binnen het ontwikkelteam is belang.

Door het apart organiseren van duurzaamheidsworkshops en overleggen voor duurzaamheid tijdens het ontwikkelproces. Dit zorgt voor meer binding van het team en aandacht voor duurzaamheid. Het gevolg is toename van de prestaties.

Door integraal te gaan ontwerpen. Duurzaamheid is een integrale uitdaging, waarbij samengewerkt moet worden. Ontwikkelteamleden zullen meer aanwezig moeten zijn en competenties moeten ontwikkelen om over hun eigen vakgebied heen te kijken.

Door het uitvoeren van een quickscan op de haalbaarheid van de duurzaamheidsambitie vooraf. Hierdoor wordt al vroeg inzichtelijk wat de risico’s en onzekerheden zijn waarop gestuurd kan worden in het proces.

Door het vastleggen van de prestaties die behaald moeten worden bij zowel oplevering als tijdens het gebruik.

Door de haalbaarheid te toetsen op jaarlasten. Zo kunnen de voordelen van duurzame maatregelen gekapitaliseerd worden, waardoor extra budget gegenereerd kan worden. Daarnaast geeft het inzicht in de consequenties van de investeringsbeslissingen.

Door zowel duurzaamheid, lange termijn, als esthetiek, korte termijn, apart te budgetteren. Elk onderdeel behoeft zijn eigen budget en voorkomt zo onnodige discussies. Dit betreft een budget bovenop een basisbudget. Het geeft opdrachtgevers meer inzicht voor welke ambities zij wel of niet geld over hebben. Adviseurs geeft het inzicht op welk budget gestuurd moet worden bij het bedenken van duurzame oplossingen.

Het volledige onderzoek is hier de downloaden: (Master Thesis Eindconcept)

one comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *